سه نته رێ ئاکرێ

سه نته رێ ئاکرێ ل چه رخێ 19 ،20 سه نته رێ ئاکرێ ل دوماهیکا چه رخێ 19 دەسپێکا چه رخێ 20 پێکهاتیه ژ (سێ) گه رەکا((جوسته یی، گورەڤا ، قاپه کی)) ب ڤێ ئاوایێ ڤه پێناسه بکه ین :

1. چوسته یی پهیڤه کا پێک هاتیه ((چیو +ستی))جهێ جویا راماناوێ کو باژێرێ جویایه.

2. گورەڤا ئه و پیڤه کۆ ((کۆر+ ئاڤا))چونکی دو وی وەختی دا هه می کور بوون نوێ هاته ئاڤاکرن.

3. قاپه کی ئه سلێ قاپه کی ل عه شیرەتا قاپه کیا هاتیه و ئهڤ عه شیرەته ل رەواندوز هه یه و دبێژن برایه کێ ڤێ ئاخای عه شیرەتێ شه رئێک هاتن وی مالا خو رەفاند بۆ قاپه کی ئاکنچی بۆ یانژی هاتیه ((قاب ،کی ))که تێته نیاسین….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: